0 Varukorg
  • Produkter
  • Våra butiker
  • Kontakta oss

När du handlar hos 4Sound får du 2 månader kostnadsfri försäkring. Fråga oss så berättar vi mer om Sveriges bästa försäkring för musikinstrument.


När du köper ett instrument* får du, utan extra kostnad en extra försäkring.
OBS: vill du veta mer, ring oss på 0770 - 11 05 00.

*gäller endast musikinstrument (ej tillbehör) med ett värde över 800kr.

Musikerförsäkringen för dig som spelar!
Spelar du i band, har du en hemstudio eller har du några  gitarrklenoder stående i garderoben?
Oavsett vilket, så finns garanterat brister i ditt försäkringsskydd.

Din utrustning kan precis som allt annat råka ut för en olycka och ibland händer det som inte får hända!
Micken åker i golvet, någon backar över gitarren eller stagepianot ger upp med en rökpuff!  Hemförsäkringen visar sig inte vara menad för musikutrustning i allmänhet och i synnerhet inte utanför hemmet.

Då hade du behövt musikerförsäkringen PlaySafe!
PlaySafe är framtagen för dig som musiker och de miljöer där du använder ditt instrument. Med PlaySafe är du försäkrad både hemma, i replokal och på gig. Försäkringen erbjuder allriskomfattning med en låg självrisk i kombination med hyresskydd, merkostnadsskydd och möjlighet till självriskeliminering.

Tala med en av våra säljare om PlaySafe så kan du känna dig trygg.

PlaySafe Allriskförsäkring för Musikinstrument - Försäkringsvillkor
Gällande fr.o.m. 2011–05-01
Allmänna övergripande regler
Försäkringen är framtagen i samarbete med 4Sound.
Försäkringsgivare för denna försäkring är:
Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ)  
Box 1     
172 13 Sundbyberg  
Org. nr. 502005-5447
Styrelsens säte: Sundbyberg
Europeiska står under Finansinspektionens tillsyn.


A. Försäkrat objekt
Försäkringen gäller för den egendom/det objekt som angivits i försäkringsbrevet och som tillhör försäkringstagaren.

B. Var och för vem försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela världen, dock måste all skadereglering ske i Sverige, se nedan.
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till försäkrat objekt. Försäkringen kan endast tecknas av fysisk person som är folkbokförd i Sverige.

C. Värderings-, värdeminsknings- och ersättningsregler
• Du kan inte få högre ersättning än försäkringsbeloppet.
• Ett skadat objekt skall i första hand repareras och ett förkommet eller totalskadat objekt ersätts med ett nytt likvärdigt objekt till ett pris motsvarande högst försäkringsbeloppet.
• Om det inte finns något likvärdigt begagnat objekt att köpa, värderas föremålet till vad priset sannolikt skulle varit om det funnits.
• Värderingen sker utan hänsyn till affektionsvärde.
• Europeiska har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant enligt reglerna ovan eller med egendom som är ny, begagnad respektive reparerad.
• Om värdet av försäkrat objekt efter en reparation inte motsvarar värdet före skada, lämnas även ersättning för eventuell värdeminskning.
• För att ersättning skall utgå enligt denna försäkring måste såväl reparation av skadat objekt som inköp av nytt objekt göras genom 4Sound eller av Europeiska anvisat alternativ.

D.  Självrisker
Självrisken är 15 % av försäkringsbeloppet, lägst 200 och högst 1 000 kronor. Vid reparation beräknas självrisken utifrån reparationskostnaden. Hyreskostnads-försäkring, merkostnadsförsäkring samt självriskeliminering gäller utan självrisk.
Självrisken ska betalas kontant i samband med att ersatt, eller reparerat objekt hämtas ut i butiken.

E. Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller vid skada på eller förlust av försäkrat objekt
• Förlusten eller skadan skall ha uppkommit genom plötslig och oförutsedd händelse som inträffat under försäkringstiden. Ersättning utgår dock inte för skada uppkommen genom förslitning eller åldersförändring vare sig skadan visar sig successivt eller plötsligt.

Hyreskostnadsförsäkring
• Om objektet skadas kan ersättning lämnas för hyra av ersättningsinstrument med upp till 2 500 kronor per skadehändelse. Förutsättningen är att den inträffade skadan är ersättningsbar enligt dessa villkor och att kvitto på reparation från 4Sound eller av 4Sound/Europeiska anvisad fackhandel kan uppvisas.

Merkostnadsförsäkring
• Om transportmedel som du och/eller det försäkrade objektet färdas med, råkar ut för en plötslig och oförutsedd skada på väg till ett kontrakterat engagemang ersätter vi nödvändiga merkostnader för att fullfölja engagemanget med upp till 2 500 kronor per skadehändelse.

Självriskeliminering
• Ersättning lämnas för självrisken vid ersättningsbar skada som reglerats och ersatts av din hemförsäkring och som samtidigt är ersättningsbar enligt denna försäkring. Ersättning lämnas med högst 2 500 kronor. Överstiger inte skadekostnaden självrisken, lämnas ingen ersättning.

Säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav
• Du skall omhänderta den försäkrade egendomen med normal aktsamhet och omsorg.
• Egendom skall förvaras i låsta utrymmen.
• Vid förvaring i fordon skall egendomen dessutom skyddas från insyn.
Har säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav inte uppfyllts sätts som regel ersättningen ned helt eller delvis, om inte oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för skadefallet.

Undantag
Försäkringen ersätter inte:
• Skada på objektet genom slitage.
• Skada som kan ersättas av garanti eller annat köprättsligt reklamationsåtagande.
• Rispor, repor och märken utan väsentlig inverkan på funktionen/användbarheten.
• Försäkringen ersätter ej förlust eller skada som den försäkrade orsakat genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
• Skada då objektet varit överlämnat till annan för reparation, bearbetning, eller rengöring.
• Skada som ersatts av annan försäkring.

F. Försäkringstid och förnyelse
Försäkringstiden för din försäkring framgår av försäkringsbeskedet. Har du erhållit försäkringen vid köpet av ditt instrument, utan kostnad, gäller den i två månader fr o m datumet på butikskvittot. För dig som köpt försäkringen i butik i samband med köpet av ditt instrument, gäller den 15 månader fr.o.m. datumet på butikskvittot. Inför denna försäkringstids slut erbjuds du att förnya försäkringen med en försäkringstid på ett år i sänder. Förnyelsen sker genom att du betalar den premie som du underrättas om genom utsänd avi. Om du är stadigvarande bosatt i utlandet förnyas inte försäkringen.

G. Premiebetalning och ansvarighet
Grunden för försäkringsskydd enligt dessa villkor är att premien är betald.
Premien för förnyad försäkring skall vara Europeiska tillhanda senast på den i avin angivna premieförfallodagen. Om inte premien betalas i rätt tid är försäkringen att betrakta som uppsagd och upphör att gälla 14 dagar efter förfallodagen. Försäkringen kan dock åter bli gällande även om premien betalas senare, förutsatt att premiebetalning sker senast 3 månader efter senast utsända avi. Om premien betalas efter att försäkringen upphört gälla är Europeiska endast ansvarigt om du kan styrka att premien betalats innan skadan inträffat.

H. Skaderegleringsföreskrifter
• För att ha rätt till ersättning enligt denna försäkring ska skada eller förlust anmälas så snart som möjligt till 4Sound, annars kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
• Vid skadeanmälan ska giltigt försäkringsbevis och kvitto eller motsvarande uppvisas.
• Om objektet stulits eller på annat sätt förkommit ska förlusten anmälas till polisen och du ska även eftersöka det förlorade objektet hos polisens hittegodsavdelning, på den ort där skadan inträffat. Polisanmälan ska lämnas samtidigt som du anmäler förlusten till din 4Sound butik.
• Vid skadeanmälan ska du uppge om objektet är försäkrat i annat bolag, t ex ditt hemförsäkringsbolag.
• Om du fått ersättning för förlorat objekt och detta sedan kommer tillrätta ska detta omgående anmälas till 4Sound. Du får behålla objektet om du återbetalar ersättningen kontant, annars skall du överlämna objektet till 4Sound.

I. Dubbelförsäkring
Om samma objekt har försäkrats mot samma risk hos flera försäkringsbolag, är varje försäkringsbolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan.
Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan försäkringsbolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

J. Påföljd vid bedrägliga uppgifter och vid åsidosättande av skyldighet.
Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelser i Lag om försäkringsavtal, t ex:
• Om du uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall eller uppsåtligen har förvärrat ett försäkringsfall.
• Om du uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen.
• Om du åsidosätter dina skyldigheter enligt villkoren.

K. Försäkringsavtalslagen
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslag (SFS 2005:104) (FAL).
Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL)
De personuppgifter som vi inhämtar om dig i samband med tecknandet av vår försäkring och i samband med vår skadereglering är nödvändiga för att vi skall kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt tillgodose dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar och marknadsanalyser. Personuppgifterna kan för nämnda ändamål komma att utlämnas till bolag som Europeiska samarbetar med.
Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen, kostnadsfritt en gång om året begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla om du önskar rättelse av dina personuppgifter. Adressen till vårt personuppgiftsbiträde är: Eurostar Retail Support AB, Box 1462, 171 28 Solna.